تماس با ما
ارتباط با صنعت
شهریه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
انتخاب واحد
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
دانشجویان گرامی طبق تقویم آموزشی کلیه کلاس های نیم سال دوم سال تحصیلی بهمن 98 از 26 بهمن شروع می شود. لذا بر اساس برنامه کلاسی ارائه شده در کلاس درس حضور یابید.


بخشی از قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ماده  17 - حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس اعم از نظري و عملی الزامی است.

تبصره  1- اگر دانشجو در درسی بیش از 3 جلسه و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال غیبت داشته

باشد، چنانچه غیبت دانشجو با تشخیص شوراي مرکز، غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن

درس صفر و در صورت تشخیص موجه، براي آن درس غیبت موجه منظور می شود. در این صورت

رعایت حدنصاب 12 واحد در طول نیمسال براي دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان

یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وي محسوب میشود. اگر دانشجو در درسی بیش از 3

جلسه غیبت داشته باشد، اجازه حضور در جلسه امتحان را ندارد. معاون یا مدیر آموزشی مرکز

آموزش موظف است در صورت غیبت بیش از حد مجاز دانشجویان، نسبت به تعیین تکلیف نیمسال

مربوطه اقدام نموده و غیبت صورت گرفته را قبل از زمان امتحانات در سامانه جامع آموزشی درج

نماید.

تبصره 2- درصورت اضطرار، دانشجو میتواند تا مهلت اعلام شده بر اساس تقویم آموزشی مصوب

دانشگاه، فقط یکی از درسهاي صرفا نظري خود را تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان

نیمسال، با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف نماید، مشروط برا این که تعداد واحدهاي باقیمانده

وي از 12 واحد کمتر نشود.


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز