گالری تصاویر
جدول شهریه
کتابخانه
مدیریت
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97انتخاب واحد نیم سال دوم 972 از11بهمن 97 شروع و در تاریخ 18 بهمن 97 پایان می یابد
کلاس ها از 21بهمن شروع ودر تاریخ 23 خرداد98 پایان خواهد یافت
همچنین امتحانات از 25 خرداد98تا9تیر98می باشد

تقویم آموزشی