وام شهریه دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویان به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه های آموزشی دانشجویان مستعد وکم بضاعت با داشتن برخی از شرایط عمومی و آموزشی وام پرداخت می نماید و این وام بر اساس اولویت به دانشجویان تعلق خواهد گرفت مدارک لازم برای ثبت نام وام دانشجویی کپی شناسنامه دانشجو و ضامن از تمام صفحات یک سری کپی کارت ملی دانشجو و ضامن یک سری کپی کارت دانشجویی یک سری دو برگ فرم تقاضای دریافت وام حکم کارگزینی ضامن******** دانشجویان بعد از ثبت نام در سیستم صندوق رفاه از طریق پورتال دانشجوییwww.swf.irوارائه مدارک اولیه به مرکزآموزش و تائید توسط مرکز به نزدیک شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران معرفی واقدامات بعدی را انجام می دهد