وظیفه عمومی آقایان مشمول خدمت سربازی

دانشجویان فارغ التحصیل در هر مقطع حداکثر 6ماه فرصت دارند که جهت اخذ دفترچه اعزام به خدمت اقدام کنند این مدت زمان برای دانشجویان انصرافی ، اخراجی و ترک تحصیل کمتر می باشد دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند ( مشمول نظام وظیفه هستند ) مدت مجاز تحصیل ایشان 4 ترم تحصیلی معادل دو سال می باشد